Dōjō Kun

一、人格完成に努むること « Cherchez la perfection du caractère »

hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto

一、誠の道を守ること « Soyez fidèle »

hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto

一、努力の精神を養うこと « Soyez constant dans l’effort »

hitotsu, doryōku no seishin wo yashinau koto

一、礼儀を重んずること « Respectez les autres »

hitotsu, reigi wo omonzuru koto

一、血気の勇を戒むること « Retenez toute conduite violente »

hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto